چگونه نسبت انتقال را محاسبه کنیم؟

November 29, 2021

آخرین اخبار شرکت چگونه نسبت انتقال را محاسبه کنیم؟

1. i=n1/n2=D2/D1،i=n1/n2=z2/z1.

i نشان دهنده نسبت انتقال یا نسبت دنده است
n1 نشان دهنده سرعت چرخ دنده محرک است
n2 سرعت چرخ دنده را نشان می دهد
D2 نشان دهنده قطر چرخ دنده محرک است
D1 قطر چرخ دنده را نشان می دهد
Z2 نشان دهنده تعداد دندانه چرخ دنده رانده است
Z1 نشان دهنده تعداد دندانه چرخ دنده رانندگی است

2. انتقال دنده چند مرحله ای:

نسبت انتقال بین هر دو شفت طبق فرمول فوق محاسبه می شود

نسبت کل انتقال از محور اول به محور n بر اساس فرمول زیر محاسبه می شود: نسبت کل انتقال = (Z2/Z1)×(Z4/Z3)×(Z6/Z5) = (n1/n2)×( n3/n4)×(n5/n6).